Ons Eigen Groen

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren “ONS EIGEN GROEN” Opgericht bij akte d.d. 13-11-1972 en overgedragen aan de bewoners “krachtens akte van levering” d.d. 31-12-1976. De percelen hebben een totale grote van 48,87 are.

Inleiding

De groene ruimte gevormd door de binnenruimte achter en tussen de huizenrijen in de krekenbuurt heeft een uniek karakter. Bij de opzet van de wijk hebben de ontwerpers dit voor ogen gehad en men heeft dit willen beschermen tegen allerlei ingrepen van bewoners door een beheerssituatie te creëren waardoor wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp zoveel mogelijk worden voorkomen.

Statuten vereniging

De eerste statutenwijziging is vastgesteld op 29 april 1997. Deze wijziging was een uitvloeisel van gewijzigde inzichten en wetten. Kort gezegd staan de huidige statuten nog steeds in de geest van het behoud van het unieke karakter van deze buurt, maar minder strikt als bij de oorspronkelijke statuten.
Als uitvloeisel van artikel 21 van de statuten is er op 7 april 1997 een gewijzigd reglement vastgesteld.

Download PDF met tekst statuten. (alleen voor leden)
Download PDF met tekst reglement inclusief de overgangsregeling. (alleen voor leden)
Achtergronden van de statutenwijziging van 7 april 1997

Leden Coöperatieve Vereniging van Eigenaren ONS EIGEN GROEN

Bewoners van één of meerdere woningen in de Krekenbuurt zijn automatisch lid van de vereniging. Dit wordt geregeld d.m.v. een kettingbedding in de koopovereenkomst. Minimaal 1 x per jaar legt het OEG-bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Alle bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging en zijn van harte welkom.

Kwaliteitsbeschrijving krekenbuurt

De kwaliteit van de krekenbuurt wordt in belangrijke mate bepaald door de samenhang tussen het gebouwde en het ongebouwde en door de samenhang tussen privé-groen en gemeenschappelijk groen. In plaats van harde scheidingen zonder doorzicht is er op de overgangen sprake van gradiënten en zachte overgangen vanuit het gemeenschappelijk groen als vanuit de woningen wordt de ruimte tussen de huizenrijen als één continue ruimte ervaren en niet als een gefragmenteerde verzameling privé- en gemeenschappelijke ruimten. Dit geldt ook, zij het in mindere mate, naar de openbare weg toe. Doorzichtbaarheid is daarbij een belangrijk, zelfs essentieel, element. Dit staat het creëren van plekken met meer privacy niet in de weg. Ook is het mogelijk aan de privé-tuin een eigen karakter te geven. Hierbij moet er vooral opgelet worden dat allerlei zichtlijnen aanwezig blijven.

Praktijkrichtlijnen om de kwaliteit in stand te houden (opgesteld in 1997)

Om de hierboven beschreven kwaliteit overeind te houden en toch recht te doen aan de wensen / behoeften van individuele bewoners worden de volgende praktijkrichtlijnen gehanteerd door het bestuur bij de beoordeling van initiatieven / plannen van bewoners:

 1. Het doorzicht moet in voldoende mate in stand blijven.
 2. Bij het verwijderen van de geleidelijke overgangen (gradiënten) in niveauverschil tussen privé en gemeenschappelijk groen: over niet meer dan de helft van de lengte.
 3. Schuttingen, palen etc. en andere bouwwerken op de grens van privé en gemeenschappelijk zijn nooit toegestaan.
 4. Schuttingen, afscheiding van palen, hekken c.a. op de grens privé en privé, in principe niet, maar in dat geval liever een groene afscheiding in de vorm van een heg / begroeiing Indien bewoners desondanks een schutting / palen / hekken c.a. wensen ter vergroting van hun privacy en er na overleg met het bestuur geen andere oplossing wordt gevonden, dan kan toestemming worden verleend voor een afscheiding over niet meer dan 1/4 van de betreffende eigendomsgrens in het tuingedeelte en aansluitend aan het -gebouwde (woning of garage).
 5. Andere bouwwerken, dan afscheidingen, uitsluitend aansluitend aan het gebouwde en op de erfgrens over niet meer dan 1/4 van de lengte, waarbij het volgende met betrekking tot schuren etc. wordt opgemerkt Volgens het bestemmingsplan is er een verbod tot het oprichten van bouwwerken, zoals schuren in tuinen, zodat naast de eventuele ontheffing van het bestuur, alleen met een gemeentelijke en/of provinciale ontheffing (bouwvergunning) gebouwd kan worden. Het bestuur onderschrijft in dit verband het bestemmingsplan volledig (zie het hoofdstuk “Krekenbuurt” voor de plankaart en de tekst van het bestemmingsplan).
 6. Op de grens tussen privé en de openbare weg zijn geen schuttingen c.a. of andere bouwwerken toegestaan, behoudens hekken/schuttingen met ontheffing en van bescheiden hoogte; met name om te voorkomen dat kinderen op de openbare weg komen.
 7. Het bestuur kan in bovengenoemde gevallen voorwaarden stellen aan de te verlenen ontheffingen, zoals materiaalkeuze, duur van de ontheffing etc.

Sfeerbeelden passend bij de praktijkrichtlijnen.

Dagelijkse Spelregels voor de kreken (opgesteld november 2001)

Om prettig te kunnen samenleven in de krekenbuurt zijn er een negental spelregels geformuleerd:

 1. Huisdieren doen hun behoefte buiten de Kreken en helemaal niet op een (kinder)speelveld of in een zandbak.
 2. Parkeerruimte is relatief schaars; parkeer uw voertuig daarom in de vakken. Als u (veel) gasten krijgt vraagt u ze om buiten de kreek te parkeren.
 3. Uw caravan of camper inpakken is al een beetje vakantie; als het langer gaat duren wordt het vorige punt actueel.
 4. Volgens de gemeenteverordening mag huisvuil pas op de dag van ophalen (maandag) aan de straat gezet worden. Indien u uw container te vroeg aanbied, loopt u kans op een boete. Voor meer informatie lees de voorwaarden van de ROVA.
 5. Grofvuil wordt gratis opgehaald na een telefoontje met de ROVA, ze rijden volgens een schema, zodat u weet wanneer u uw grofvuil aan de weg kan zetten.
 6. Zet niet zondermeer uw grofvuil bij dat van een mede Kreekbewoner, de kans bestaat dat daarmee de maximale (gratis) hoeveelheid overschreden wordt, met allerlei gedoe als gevolg. U kunt trouwens ook zelf uw (grof)vuil wegbrengen naar de Hessenpoort, Rijnlandstraat 2. Als inwoner van Zwolle kan dat over het algemeen gratis. Legitimatie gaat via de Rova pas. Deze heeft u ook nodig voor de vuilcontainers voor overig afval.
 7. Denk aan eventuele overhangende takken vanuit uw tuin naar de wandelpaden; als u niet zelf snoeit, doet de groencommissie dat (dit gebeurd met beleid maar misschien niet zo nauwkeurig als u zelf gewend bent).
 8. Graag de paden vrijhouden van overbodige zaken als stenen, balken, takken, zandhopen, vuil, tuinmeubilair enzovoorts.
 9. Op uw “eigen deel” van de achterpaden is onkruid wieden en het pad aanvegen absoluut toegestaan; het scheelt ons aanmerkelijk in de kosten van WEZO.

AVG protocol

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.Het gaat hierbij om bescherming van ‘persoonsgegevens’: gegevens die te herleiden zijn tot een persoon.

Privacy verklaring

De inhoud van deze pagina of bericht is alleen voor de leden van VvE Ons Eigen Groen