Aanpassing Verkeerssituatie Merwedelaan

OEG-bestuur op de hoogte van plannen Gemeente Zwolle met de verkeerssituatie Merwedelaan in relatie tot Mossel- en Zuidkreek.

Indicatie locatie schermen.

Door de werkgroep Mosselkreek/Zuidkreek is het OEG-bestuur op de hoogte gesteld van de plannen die de GEMEENTE ZWOLLE heeft met het oplossen van de problemen omtrent de verkeerssituatie op de Merwedelaan en de stank- en geluidsoverlast voor de aangrenzende huizen en tuinen.

Voorgeschiedenis:

In de tweede helft van de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn er al gesprekken geweest met de Gemeente Zwolle over de planologische en onveilige situering van de Merwedelaan in relatie tot de Mossel- en Zuidkreek.

In 2003 is tijdens een door de gemeente gehouden discussieavond in de Bolder de situatie nogmaals onder de aandacht gebracht. De gemeente deed toen de toezegging tot een onderzoek naar de veiligheid met betrekking tot de Mosselkreek en de geluid- en stankoverlast van het verkeer op de Merwedelaan voor de direct aan deze laan grenzende percelen met tuinen. Hierop is door de gemeente nooit meer gereageerd.

In het najaar van 2007 werd door de wijkwethouder en de wijkmanager geadviseerd om de problemen in een gezamenlijk optreden van alle belanghebbenden bij de gemeente kenbaar te maken. Op 10 december 2007 werd er namens de bewoners van de Mossel-en Zuidkreek een brief over de genoemde kwesties aan het College van B en W gestuurd.

Op 4 maart 2008 is er toen een bespreking geweest tussen een afvaardiging van beide kreken en een verkeersdeskundige van de Gemeente Zwolle.

Medio 2008 waren er voorstellen tot oplossing van de verkeersveiligheid ontwikkeld, maar de milieuaspecten waren hierbij buiten beschouwing gelaten. Besloten werd toen tot een milieuonderzoek, teneinde een integrale aanpak van alle problemen uit te werken.

Op 3 maart 2009 heeft er een bespreking plaats gevonden tussen de afvaardiging van beide kreken en de wijkmanager en een milieudeskundige van de gemeente.

Conclusies:

 • De belangrijkste conclusies uit dit gesprek zijn:
  Bij het nemen van geluidswerende voorzieningen dient volgens de gemeente de Merwedelaan hoog op de prioriteitenlijst te staan.
 • Van gemeentezijde is men van oordeel dat er voor de direct aan de weg grenzende tuinen geluidswerende voorzieningen noodzakelijk zijn.
 • Een geluidsscherm van 2 meter hoog, gemeten vanaf de weg zou een acceptabele oplossing kunnen zijn, mits de uitvoering aan nader te stellen esthetische en functionele eisen voldoet; met name zal daarbij moeten worden gelet op aangepaste groenvoorzieningen.
 • Dit scherm te plaatsen op een strook van ca 1 meter breed, direct aansluitend aan de tuinen met aan de tuinzijde een onderhoudsstrook van ca 50 cm.
 • Aan de straatzijde van dit scherm een smalle groenstrook, een trottoir en een fietspad. Hierdoor ontstaat bij de uitrit van de Mosselkreek een beter uitzicht op het doorgaande verkeer Merwedelaan.
 • Doordat de rijbaan enkele meters opschuift zal de huidige groenstrook tussen rijbaan en fietspad mee opschuiven. Voor de hierbij vervallen eerste bomenrij wordt herplant achter de tweede rij bomen voorgesteld.
 • Aansluitingen Zijpe, Mosselkreek en Volkerak worden aangepast.

Stand van zaken:

 • Bovenstaande voorstellen zijn inmiddels door de voorbereidende afdelingen van de gemeente globaal besproken met de verantwoordelijke wethouders van verkeer en milieu en daar positief ontvangen.
 • Maatregelen m.b.t. de Merwedelaan staan hoog op de prioriteitenlijst.
 • Toetsing moet plaats vinden bij de welstandscommissie.
 • Toetsing moet plaatsvindsen bij alle betrokkenen, c.q omwonenden door directe benadering of middels wijkplatform. Voor de krekenbuurt zal met OEG contact worden opgenomen door Bob Pekelder, teneinde bestuur en leden te informeren en reacties te verkrijgen voor zover er sprake is van relevante aanrakingsvlakken.
 • De wijkmanager, de heer van Hattum zal bewoners/aanwonenden van het Volkerak informeren.
 • Bij verkregen draagvlak worden de definitieve voorstellen bij B&W ingediend ter nadere beoordeling.
 • Bij groen licht zullen de plannen in de begrotingsbehandelingen van juli 2009 worden ingebracht.
  Realisering van het project is gepland in 2010.

OEG-bestuur:

Het Oeg-bestuur beschouwt bovenstaande louter als mededeling aan de bewoners van de kreken. Omdat het geen zeggenschap heeft in deze kwestie zal het bestuur zich niet mengen in de besprekingen over eventuele verbeteringen en/of veranderingen van de plannen.
Wel wil het bestuur meedenken over een nette bij de aard van de krekenbuurt passende afscheiding tussen de Merwedelaan en de aangrenzende huizen en tuinen.

Related posts